POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (en endavant RGPD), Esperit Ultimate Club (Des d’ara Esperit) posa de manifest la present Política respecte del tractament i protecció de dades personals.

Dades del responsable del tractament

ESPERIT ULTIMATE CLUB

Correu electrònic: info@esperitultimate.org

Àmbit d’aplicació

La present Política és aplicable:

 • A aquelles persones que visitin la pàgina web d’Esperit, www.esperitultimate.org.
 • A aquells que voluntàriament es comuniquin amb Esperit a través de correu electrònic, xat o que emplenin qualsevol dels formularis de recollida de dades publicades a la pàgina web d’Esperit.
 • A aquells que sol·licitin informació sobre Esperit o que sol·licitin participar en alguna de les activitats d’Esperit.
 • Als que formalitzin una relació amb Esperit mitjançant el pagament de la quota anual com a membre de l’equip.
 • Als que utilitzen qualsevol altre servei present en el lloc web que impliqui la comunicació de dades a Esperit o l’accés a dades per a la prestació dels seus serveis.
 • A qualsevol altre que, directament o indirecta, hagi donat el seu consentiment exprés perquè les seves dades siguin tractades per part d’Esperit per a qualsevol de les finalitats recollides en la present Política.

La utilització del lloc web i serveis d’Esperit requereix l’acceptació expressa d’aquesta Política.

Esperit adverteix que, excepte l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari i / o membre de l’equip pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que les dades que faciliti a Esperit han de ser dades personals, corresponents a la seva pròpia identitat, adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. En aquest sentit, l’usuari serà l’únic responsable davant de qualsevol dany directe o indirecte que causi a tercers o a Esperit per l’ús de dades d’una altra persona o de les seves pròpies dades quan siguin falses, errònies, no actuals, inadequats o no pertinents. Igualment, l’usuari que comuniqui les dades personals d’un tercer serà responsable d’haver recaptat l’autorització corresponent del mateix interessat, així com de les seves conseqüències en cas contrari.

De la mateixa manera, l’usuari que comuniqui dades personals a Esperit declara ser major d’edat, de conformitat amb el que disposa la legislació espanyola, abstenint-se en cas contrari de facilitar dades a Esperit. Qualsevol dada facilitada sobre un menor d’edat requerirà del consentiment o autorització prèvia dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables de les dades facilitades pels menors al seu càrrec.

Aquesta Política serà d’aplicació subsidiària respecte d’aquelles altres condicions que sobre protecció de dades personals s’estableixin amb caràcter especial i siguin comunicades, sense caràcter limitador, a través dels formularis de registre, contractes i / o condicions dels serveis particulars, sent per tant aquesta Política complementària de les esmentades en allò no previst expressament en aquestes.

Finalitats de la recollida i tractament de dades personals

Esperit, en la seva condició de responsable del tractament, informa als usuaris de l’existència de diversos tractaments i fitxers en els quals es recullen i emmagatzemen les dades personals comunicades a Esperit.

Les finalitats d’aquesta recollida i tractament de dades personals són les següents:

 • En relació a les “cookies” que Esperit utilitza en la navegació a través de les seves pàgines web, s’emmagatzemen en l’equip terminal de l’usuari (ordinador o dispositiu mòbil) i recopilen informació en visitar aquestes pàgines web, amb la finalitat de millorar la usabilitat de les mateixes, conèixer els hàbits o necessitats de navegació dels usuaris per poder adaptar-se als ells, així com obtenir informació amb fins estadístics. En el cas dels membres del club, la informació recollida amb les galetes servirà també per a la seva identificació en accedir a les diferents eines que Esperit posa a la seva disposició. En qualsevol cas, els usuaris poden configurar el seu navegador, de manera que es desactivi o bloquegi la recepció de totes o algunes de les cookies. El fet de no desitjar rebre aquestes galetes, no constitueix un impediment per poder accedir a la informació dels llocs web d’Esperit encara que l’ús d’alguns serveis podrà ser limitat. Si un cop atorgat el consentiment per a la recepció de cookies, es desitgés retirar aquest, s’hauran eliminar aquelles emmagatzemades a l’equip de l’usuari, a través de les opcions dels diferents navegadors.

Tota la informació sobre les cookies utilitzades per Esperit, es troba publicada en la seva Política de Cookies, disponible per a la consulta a https://www.esperitultimate.org/cookies.

 • En el cas de l’enviament d’un correu electrònic a Esperit o d’una comunicació de dades personals a través de qualsevol altre mitjà, com pot ser un formulari de contacte, la finalitat de la recollida i tractament d’aquestes dades per part d’Esperit és l’atenció de les consultes i sol·licituds d’informació que es plantegin sobre els productes i serveis d’Esperit.
 • En la contractació dels serveis oferts per Esperit, es recolliran únicament aquelles dades personals que fossin necessàries per la prestació dels serveis, sent aquestes dades recollides i tractades amb les següents finalitats:
  • La finalitat principal consistirà en el manteniment de la relació que s’estableixi amb l’usuari, de conformitat amb la naturalesa i característiques dels serveis, contactant Esperit amb l’usuari a través de l’adreça de correu electrònic, telèfon o altres mitjans indicats per aquest últim.
 • Per a l’enviament de documentació i informació relacionada amb els serveis d’Esperit, a través de correu postal, correu electrònic, telèfon, SMS o altres mitjans indicats per l’usuari, llevat que aquest manifesti expressament la seva oposició al mateix moment de l’alta. Independentment de si l’usuari hagués triat rebre o no informació comercial d’Esperit, podrà modificar la seva decisió en qualsevol moment, tantes vegades com ho desitgi, a través dels mitjans que el club posi a disposició per a tal efecte.
 • Per a totes aquelles altres finalitats, que de forma expressa apareguin recollides en les Condicions Específiques que siguin d’aplicació al producte o servei corresponent contractat per l’usuari i acceptades expressament per aquest.

Termini de conservació de les dades personals

Esperit conservarà les dades personals durant el temps estrictament necessari per al compliment de les finalitats anteriorment detallades. Esperit podrà mantenir degudament bloquejades les dades durant el període en què es puguin derivar responsabilitats de la seva relació amb l’usuari.

En el cas de les dades objecte de conservació amb motiu de la Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques ia les xarxes públiques de comunicacions, el període de conservació dels mateixos serà el detallat en aquesta normativa.

Destinataris de les dades personals

Els destinataris de les dades personals recollides per Esperit seran els següents:

 • Els propis empleats i voluntaris d’Esperit en el compliment de les seves funcions.
 • La Federació Catalana d’Ultimate i la Federación Española del Disco Volador
 • Els òrgans judicials o administratius, així com les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, en el cas que Esperit fos requerit d’acord amb la legislació vigent per proporcionar informació relacionada amb els seus atletes i els seus serveis.
 • Qualsevol altre que a causa de la naturalesa del servei hagin d’accedir a les dades facilitades amb el mateix, tal com es detalla en les Condicions Específiques que siguin d’aplicació al producte o servei corresponent contractat per l’usuari i acceptades expressament per aquest.

Drets dels usuaris i exercici dels mateixos

Els usuaris podran exercitar en qualsevol moment els drets reconeguts pel RGPD:

 • Dret d’accés
  Els usuaris tenen dret a obtenir dEsperit informació sobre si s’estan tractant dades personals que li concerneixen, a accedir als mateixos i a obtenir informació sobre el tractament realitzat.
 • Dret a obtenir una còpia de les seves dades personals
 • Dret de rectificació
  Els usuaris tenen dret que Esperit rectifiqui les seves dades personals en el cas que fossin inexactes o incompletes.
 • Dret de supressió
  Els usuaris tenen dret a que es procedeixi a la supressió de les dades quan aquests ja no siguin necessaris per a la finalitat per a la qual van ser proporcionats o quan concorrin la resta de circumstàncies legalment previstes.
 • Dret de limitació del tractament
  Els usuaris tenen dret a sol·licitar una limitació en el tractament de les seves dades personals, de manera que no s’apliquin als mateixos les operacions de tractament que hagin de correspondre en cada cas, en aquells supòsits previstos en l’art. 18 del RGPD.
 • Dret a la portabilitat
  Els usuaris tenen dret a rebre les dades personals que li incumbeixin en un format estructurat, sempre que aquestes dades incumbeixin exclusivament a l’usuari i hagin estat facilitats per aquest.

Els usuaris podran exercitar aquests drets de les següents formes:

 • Si són esportistes federats d’Esperit, els usuaris podran comprovar en cada moment les seves dades personals a través de l’apartat “Les meves dades” de l’eina “Zona Privada”, a la qual s’accedeix autenticat des http://www.esperitultimate.org/ . També podran enviar un missatge a través de l’apartat “Contacte” d’aquesta eina, indicant el dret que desitgen exercir.
 • Tant si són esportistes d’Esperit com si no ho són, els usuaris podran exercir els seus drets amb l’enviament d’una comunicació per correu electrònic a l’adreça info@esperitultimate.org, especificant el dret que desitgen exercir.

En els casos de sol·licituds manifestament infundades o excessives pel seu caràcter repetitiu, Esperit es reserva el dret de cobrar un cànon pels costos administratius que es derivin o el dret de negar-se a actuar respecte de les mateixes, d’acord amb el que estableix l’art. 12.5 RGPD.

Autoritat de control

Els usuaris podran dirigir-se a l’autoritat de control local que correspongui si considera que el tractament realitzat respecte de les seves dades personals no ha estat realitzat d’acord amb la legislació vigent.

L’autoritat de control de protecció de dades a Espanya és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, les dades de contacte es troben disponibles a la seva pàgina web, en concret a http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/contactociudadano/index-ides-idphp.php.